Hvad er en konto?

En konto er en måde at inddele sine posteringer (bogføring af salgs- og købsfakturaer) på. For at kunne opstille et årsregnskab, er det nødvendigt at samle poster, der ligner hinanden, på én konto. Du kan fx vælge at lave en konto, der hedder ”3200 - Lokaleomkostninger” og postere alle ens huslejeregninger her. På den måde kan du nemt se præcist, hvor mange penge du bruger hvert år på husleje.

Jo flere konti man inddeler sine posteringer i (til en vis grænse), jo bedre overblik kan man få over hvordan ens indtægter og udgifter fordeler sig. Jo bedre overblik du har over din økonomi, desto bedre kender du din egen forretning.

Det kan være, at du fx gerne vil vide, hvor mange penge du bruger på markedsføring på et år. Så kan du vælge at lave en konto, der hedder ”3100 - Salgsfremmende omkostninger” og postere alle bilag vedrørende reklamer på den konto. Men du kan også tage det skridtet videre og underopdele kontoen ”3100 - Salgsfremmende omkostninger”, og lave underkonti til den, som fx. ”3110 - Avisannoncering”, ”3120 - Hjemmesidereklamer”, ”3130 - Tekst-TV” osv.

Så vil du sidst på året kunne se, at du fx har brugt 30.000 kr. på reklamer, og de er fordelt på 14.000 kr. på avisannoncering, 16.000 kr. på hjemmesidereklame og 0 kr. på Tekst-TV. Du kan selvfølgelig også følge dit forbrug på de forskellige medietyper løbende i takt med, at du bogfører.

Det er vigtigt at forstå, at konti alene har til formål at opdele dine bilag i små ”kategorier”, så du hele tiden har et godt overblik over dine pengestrømme. Og en konto i denne sammenhæng har altså ikke noget med din bankkonto at gøre.

Hvad er en kontoplan?

En kontoplan er en opstilling af alle dine konti. Selve strukturen og nummeringen kan være lidt forskellig alt efter, hvilken revisor eller regnskabsprogram du bruger. Men et klassisk skoleeksempel på en kontoplan er, at alle konti med 1 til 7 som første ciffer og med i alt 4 cifre er konti, der hører til i resultatopgørelsen. Alle konti med 5 cifre er konti, der hører til i balancen.

Kontoplanen er opbygget på grundlag af følgende grupper:


Standardkontoplan?

I forbindelse med den nye bogføringslov har Erhvervsstyrelsen offentliggjort en standardkontoplan til små og mellemstore virksomheder. Det er foreløbigt ikke et krav, at du bruger standardkontoplanen.

Hvis du vælger ikke at bruge den, skal dit bogføringssystem mappe din kontoplan til den offentlige standardkontoplan, eller du kan sørge for at gøre det selv.

Formålet med en offentlig standardkontoplan er at gøre det lettere at automatisere det administrative arbejde, fordi bogføringen bliver mere ensartet. På sigt skal den offentlige standarkontoplan gøre det muligt at lave automatiske indberetninger af fx skat, moms og afgifter, hvilket især kan være en fordel for mindre virksomheder.

Kontoplanskabelon

Skal du bruge en kontoplanskabelon, men er du i tvivl om, hvad den skal indeholde? Så er du kommet til det rigtige sted! Her kan du downloade en gratis kontoplanskabelon, der selvfølgelig er i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens standardkontoplan. Du kan også læse mere om hvad skabelonen skal indeholde, så du kan lave din egen.

En kontoplan er som nævnt bygget op af din resultatopgørelse og balance. Din resultatopgørelse vil bestå af konti for omkostninger (debet) såsom vareforbrug, lokaleomkostninger, salgsfremmende omkostninger m.m.

Derudover vil resultatopgørelsen bestå af konti for indtægter (kredit), som eksempelvis kan være varesalg og renteindtægter. Det er altså den første del, som din kontoplanskabelon skal indeholde.

Kontoplanen skal også indeholde din balance, som vil bestå af konti for aktiver (debet), og kan blandt andet være biler, inventar, varelager m.m. Balancen har også konti for dine passiver (kredit) såsom din egenkapital, privatforbrug, kassekredit m.m.

Udover at indeholde de mest normale konti, guider vores kontoplanskabelon dig også i, hvad der henholdsvis forøger og formindsker din resultatopgørelse og balance. Du kan desuden nemt se hvilke poster, der hører til hvilken del af kontoplanen og dermed, hvordan det i sidste ende kan påvirke dit regnskab.

Hvis du har brug for en kontoplanskabelon, der indeholder de nævnte konti og fordele, kan du hente den helt gratis herunder.
Hvis du vil gøre det endnu nemmere for dig selv, kan du også bruge et regnskabsprogram. Hvis du bruger et regnskabsprogram som fx Dinero, får du adgang til en kontoplan, der er tilpasset den nye bogføringslov. På den måde sikrer du dig, at der ikke sker fejl, når du skal bogføre dit regnskab.

Opbygning af kontoplan

Hvordan du skal opbygge din kontoplan afhænger i høj grad af, hvilken type virksomhed, der er tale om. Dette skyldes, at kontoplanen som tidligere nævnt, er en oversigt over alle de forskellige konti, en given virksomhed benytter sig af.

En kontoplan er opbygget af de forskellige konti som virksomheden benytter sig af og afhænger blandt andet af, hvilke varer og ydelser virksomheden køber og sælger samt virksomhedens aktiver og passiver.

Når du skal lave en opbygning af din kontoplan, skal der altså foretages en konkret vurdering af din virksomhed, og det kan være svært uden erfaring med at opbygge en kontoplan.

Hvis der laves fejl i en opbygning af kontoplan, kan det føre til fejl i indberetningen af moms, og netop derfor anbefaler både vi og Erhvervsstyrelsen, at du anvender en standardkontoplan, medmindre du har erfaring og kendskab til opbygningen af en kontoplan.

Husk, at du kan få en gratis og helt korrekt kontoplan lige her på siden – så skal du ikke lave din egen kontoplanopbygning.

Kontoplan til produktionsvirksomhed

Er du stødt på en såkaldt “kontoplan til produktionsvirksomhed”, og har du undret dig over, hvad det er for en størrelse? Læs med her!

En kontoplan for en produktionsvirksomhed bruges på samme måde som en “almindelig” kontoplan.

Forskellen består i, at en kontoplan for produktionsvirksomheders omkostningskonti har en funktionsopdelt resultatopgørelse.

Det er derfor, der vil være forskel, når du ser en kontoplan for en produktionsvirksomhed og – eksempelvis – en handelsvirksomhed.

De to metoder, som får indvirkning på kontoplanens udformning og altså også på resultatopgørelsen, ender dog begge ud med et resultat af primær drift samt årets resultat.

Ligesom det er tilfældet for andre typer virksomheder, kan en kontoplan for produktionsvirksomheder også variere fra én produktionsvirksomhed til en anden.

Nedenfor kan du se et eksempel på en produktionsvirksomheds kontoplan.

Resultatopgørelse


Kontoramme Kontoplan
Kontogruppe Kontonummer Kontonavn
Nettoomsætning 1100 Varesalg
Produktionsomkostninger 2110 Variable produktionsomkostninger
2210 Lokaleomkostninger
2220 Personaleomkostninger
2230 Reparationer og vedligeholdelse
2290 Øvrige omkostninger
2310 Afskrivning på maskiner
Bruttoresultat
Distributionsomkostninger 3110 Salgsprovision
3210 Lokaleomkostninger
3220 Personaleomkostninger
3230 Salgsfremmende omkostninger
3240 Bilers driftsomkostninger
3290 Øvrige omkostninger
3310 Afskrivning på biler
Administrationsomkostninger 4210 Lokaleomkostninger
4220 Personaleomkostninger
4290 Øvrige omkostninger
4310 Afskrivning inventar
Resultat af primær drift
Finansielle indtægter 6100 Renteindtægter
Finansielle omkostninger 7100 Renteomkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat 8100 Skat af årets resultat
Årets resultat

Balance


Kontoramme Kontoplan
Kontogruppe Konto-nummer Kontonavn
Anlægsaktiver 11110 Maskiner
111 Materialle anlægsaktiver 11111 Akkumulerede afskrivninger på maskiner
11120 Biler
11121 Akkumulerede afskrivninger på biler
11130 Inventar
11131 Akkumulerede afskrivninger på inventar
Omsætningsaktiver
121 Varebeholdninger 12110 Råvarer og hjælpematerialer
12120 Varer under fremstilling
12130 Færdigvarer
122 Tilgodehavender 12210 Tilgodehavender fra salg
122 Tilgodehavender 12210 Tilgodehavender fra salg
12220 Periodeafgrænsningsposter
123 Likvide beholdninger 12310 Kasse
12320 Bankindestående
Egenkapital
131 Virksomhedskapital 13110 Kapitalkonto/Anpartskapital/Aktiekapital
132 Reserver 13210 Reserver
133 Overført overskud eller underskud 13310 Overført overskud eller underskud
Hensatte forpligtelser 14110 Udskudt skat
Gældsforpligtelser
151 Langfristede gældsforpligtelser 15110 Langfristede lån
152 Kortfristede gældsforpligtelser 15210 Kreditinstitutter (kassekredit)
15220 Leverandører af varer og tjenesteydelser
15230 Selskabsskat
15240 Anden gæld

Bogføringsregler

Alle konti, som bruges i det daglige bogholderi, skal ved årsopgørelsen overføres til enten resultatopgørelsen eller balancen.

Alle konti:

Hvordan kommer jeg i gang med at bruge en kontoplan?

Det er et godt spørgsmål med mange svar. Du kan i princippet notere alle dine bilag i hånden ved at bruge kontokort og kasserapport/kassekladde. Begge dele kan købes i de fleste boghandlere. En lidt nemmere tilgang vil være at lave det elektronisk i fx Excel. Det er dog stadig en meget gammeldags og besværlig løsning.

Den klart nemmeste løsning er at indtaste dine bilag i et regnskabsprogram. Der findes rigtig mange på markedet, og det kan derfor være lidt af en jungle at finde det rigtige til netop din virksomhed.

For at komme i gang allerede i dag kan du bruge Dinero. Det er et utroligt nemt online regnskabsprogram, som er gratis at bruge. Opret dig i dag, og prøv det helt gratis